Πολιτική Απορρήτου - Microdromio

Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

To Κέντρο Προσχολικής Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείο ΜΙΚΡΟΔΡΟΜΙΟ (εφεξής και χάριν συντομίας «ΜΙΚΡΟΔΡΟΜΙΟ»), κατανοεί πλήρως τη σπουδαιότητα διαφύλαξης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαχειρίζεται και έχει προχωρήσει στην εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας, όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679, στην εθνική και την κοινοτική νομοθεσία, τηρώντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται το ΜΙΚΡΟΔΡΟΜΙΟ συλλέγονται για απολύτως ρητό και συγκεκριμένο κάθε φορά σκοπό, διατηρούνται για το απαραίτητο χρονικό διάστημα όπως η νομοθεσία ορίζει, ενώ συνολικά η επεξεργασία τους είναι νόμιμη, θεμιτή και απολύτως απαραίτητη για το σκοπό επεξεργασίας. Ο τρόπος δε επεξεργασίας των δεδομένων είναι τέτοιος ώστε να διαφυλάσσεται κάθε φορά η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων.

Οι αρχές που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιγράφονται παρακάτω:

 • Αρχή της νομιμότητας – τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη και δίκαιη επεξεργασία.
 • Αρχή του νόμιμου σκοπού – τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασύμβατο προς το σκοπό.
 • Αρχή της αναλογικότητας – να συλλέγονται όχι περισσότερα από όσα δικαιολογούνται.
 • Αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων – τα δεδομένα να είναι κατάλληλα, σχετικά κα ελάχιστα για τους σκοπούς που έχουν συλλεχθεί.
 • Αρχή της ακρίβειας – να είναι ακριβή και να ενημερώνονται τακτικά.
 • Αρχή περιορισμένης διάρκειας τήρηση – τα προσωπικά δεδομένα να τηρούνται όχι για περισσότερο από τον αναγκαίο χρόνο.
 • Αρχή της ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και εμπιστευτικότητας – τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων.
 • Αρχή της διαφάνειας – που συμπεριλαμβάνει την ενημέρωση του υποκειμένου σχετικά με τα χαρακτηριστικά, το εύρος, τον σκοπό και τον υπεύθυνο επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Παρούσα Πολιτική Ασφάλειας παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο ακριβή και διάφανη πληροφόρηση, με συνοπτικό τρόπο, αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική δύναται να τροποποιείται και να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά που κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο, όπως ενδεικτικά αλλαγή της κείμενης νομοθεσίας, ενώ η ισχύουσα κάθε φορά Πολιτική εμφανίζεται στο δικτυακό τόπο του σχολείου, www.microdromio.gr

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κωνσταντίνου Καραμανλή 10, Γλυφάδα,  16675

ΑΦΜ: 159259527

ΔΟΥ: Γλυφάδας

Τηλ: 2108941800

Email: info@microdromio.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αγγελική Ανδριανοπούλου

Ορισμοί

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ή προσωπικά δεδομένα) είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (Υποκείμενο των δεδομένων).

 • Γενετικά δεδομένα: Γενετικά δεδομένα είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου που κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν, όπως προκύπτουν, ιδίως, από ανάλυση βιολογικού δείγματος του εν λόγω φυσικού προσώπου και τα οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με τη φυσιολογία ή την υγεία του εν λόγω φυσικού προσώπου..
 • Βιομετρικά δεδομένα: Βιομετρικά δεδομένα είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • Δεδομένα που αφορούν την υγεία: Δεδομένα που αφορούν την υγεία είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.
 • Ειδικής κατηγορίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Ειδικής  κατηγορίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι μεταξύ άλλων τα γενετικά, βιομετρικά και τα δεδομένα που αφορούν την υγεία.  
 • Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.
 • Υπεύθυνος επεξεργασίας: Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Εκτελών την επεξεργασία: Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

Νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ως νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής νοείται ο υπ’ αρ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ο εφαρμοστικός αυτού νόμος 4624/2019 και κάθε νόμος ή κανονισμός που έχει εκδοθεί σε συνέχεια ή για την εφαρμογή του ανωτέρω Γενικού Κανονισμού.

Στο ΜΙΚΡΟΔΡΟΜΙΟ συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα ενημέρωση, καθώς και:

 • Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, και τον εφαρμοστικό αυτού ν.4624/2019,
 • την κείμενη ελληνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων,
 • τις συγκαταθέσεις που λαμβάνουμε.

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Στο ΜΙΚΡΟΔΡΟΜΙΟ επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως κάτωθι:

(α) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα γονέων και κηδεμόνων μαθητών/τριών ή υποψηφίων μαθητών/τριών:

 • Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας /αρχή έκδοσης, στοιχεία παιδικού σταθμού/σχολείου φοίτησης γονέων/κηδεμόνων, φορολογικά στοιχεία γονέων/κηδεμόνων (και φορολογικά υπόχρεου αν είναι διακριτό πρόσωπο), αριθμός/ηλικίες και ονόματα τέκνων, δεδομένα πληρωμών και μέσων πληρωμών
 • Στοιχεία κατάστασης υγείας γονέων/κηδεμόνων και αδελφών μαθητή/τριας που θα πρέπει να γνωρίζουμε

(β) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μαθητών/τριών και κατά αναλογία τα απαιτούμενα για υποψήφιους μαθητές/τριες:

 • Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, φύλο, ιθαγένεια, θρήσκευμα, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, τηλέφωνο επικοινωνίας γονέων/κηδεμόνων, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός μητρώου αρρένων (για αγόρια), τυχόν δικαστική απόφαση επιμέλειας ή λοιπά στοιχεία ρύθμισης προσωπικής κατάστασης μαθητή/τριας, στοιχεία εξουσιοδοτημένων προσώπων για την παραλαβή των μαθητών/τριών κατά τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος
 • Δεδομένα υγείας, αλλεργίες, χρόνια νοσήματα, ιστορικό υγείας, ιστορικό νοσηλείας, δεδομένα τοκετού, δεδομένα ψυχοσωματικής ανάπτυξης, βιβλιάριο υγείας, εμβολιασμοί, ιατρικές γνωματεύσεις, δεδομένα μαθησιακών δυσκολιών που περιέχονται σε γνωματεύσεις από ΚΕΔΔΥ ή ιδιωτικά κέντρα
 • Δεδομένα συνηθειών, διαδρομής προσέλευσης και αποχώρησης, αναφερόμενες διατροφικές προτιμήσεις
 • Δεδομένα που αφορούν στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, συμμετοχή σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις, ημερήσιο πρόγραμμα φοίτησης, σημαντικά συμβάντα κατά τη φοίτηση, απουσίες, φωτογραφίες και βίντεο που ελήφθησαν κατά τη φοίτηση του μαθητή/τριας ή από διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής/τρια, αναμνηστικά λευκώματα.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται με τους παρακάτω τρόπους:

 • Σε ηλεκτρονική μορφή
 • Σε έντυπη μορφή
 • Σε συνδυασμό των παραπάνω τρόπων.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που οι ίδιοι οι γονείς/κηδεμόνες μας παρέχουν.

Σκοπός Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Σύμφωνα με το ανωτέρω νομικό πλαίσιο, το ΜΙΚΡΟΔΡΟΜΙΟ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα γονέων/κηδεμόνων και μαθητών/τριών ή χρηστών της ιστοσελίδας του για τους κατωτέρω σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των κατωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση-επικαιροποίηση. Το ΜΙΚΡΟΔΡΟΜΙΟ δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες νομικές βάσεις, ήτοι :

 • για την εκτέλεση της μεταξύ ημών συναλλακτική μας σχέσης ή σύμβασης
 • προκειμένου να συμμορφωθεί σε έννομη υποχρέωσή του
 • για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων του
 • όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας
 • για τη διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων των μαθητών/τριών
 • για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον
 • για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα.

Το ΜΙΚΡΟΔΡΟΜΙΟ συλλέγει τα παραπάνω δεδομένα προκειμένου να παράσχει κατά το βέλτιστο τις υπηρεσίες του. Σκοπός της επεξεργασίας μπορεί να είναι:

 • η εγγραφή ή μετεγγραφή μαθητή/τριας
 • η προαγωγή της ασφάλειας, της υγείας, της υγιεινής, της ψυχοσωματικής ανάπτυξης των μαθητών/τριών, καθώς και η διαφύλαξη εν γένει των ζωτικών συμφερόντων μαθητών/τριών
 • η ενημέρωση του γονέα/κηδεμόνα για την καθημερινή συμμετοχή του παιδιού τις διάφορες δραστηριότητες
 • η ευρύτερη συμμετοχή των μαθητών/τριών στις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες
 • η προαγωγή της επικοινωνίας και της αποτελεσματικής ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων σχετικά με τις καθημερινές δραστηριότητες των μαθητών/τριών
 • η προαγωγής της επικοινωνίας αναφορικά με δραστηριότητες και εκδηλώσεις που διοργανώνει, συντονίζει ή συμμετέχει το ΜΙΚΡΟΔΡΟΜΙΟ
 • η ενημέρωση για τη συμμετοχή του παιδιού στις δραστηριότητες του σχολείου, μέσω της εφαρμογής……………………. (θα ενημερωθείτε σύντομα), εφόσον έχει παρασχεθεί η συγκατάθεσή σας, καθώς και η συγκατάθεση λοιπών γονέων/κηδεμόνων στους οποίους θα κοινοποιηθούν δεδομένα
 • η χορήγηση αναμνηστικών λευκωμάτων, φωτογραφιών ή/και βίντεο αναφορικά με τη φοίτηση του μαθητή/τριας ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις
 • η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και την διαβίβαση δεδομένων.

Επιπρόσθετα, για λόγους ασφάλειας των υποδομών (εξοπλισμού και εγκαταστάσεων) το ΜΙΚΡΟΔΡΟΜΙΟ έχει εγκαταστήσει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV). Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Ειδικότερα, η εγκατάσταση του συστήματος CCTV έχει υλοποιηθεί βάσει των παρακάτω σημείων:

 • Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία μόνο κατά τις ώρες που το Κέντρο δεν λειτουργεί
 • Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων
 • Οι κάμερες δεν καταγράφουν γειτονικούς ιδιόκτητους χώρους ή εισόδους
 • Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο/εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου
 • Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου αναζητούνται από τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές
 • Τα δεδομένα διαγράφονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταγραφής. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε για 30 ημέρες με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των έννομων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε με τρίτους εκτός ΜΙΚΡΟΔΡΟΜΙΟΥ στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν απαιτείται δια νόμου
 • Όταν υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση
 • Όταν απαιτείται από αρμόδια Δημόσια Αρχή (φορολογική, ασφαλιστική, εποπτικοί φορείς εκπαίδευσης)
 • Όταν ζητείται εγγράφως από την αστυνομία προκειμένου για τη διερεύνηση εγκλήματος ή προκειμένου να αποτραπεί σοβαρό έγκλημα
 • Όταν απαιτείται σε εξωτερικούς συνεργάτες, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, φωτογράφοι, επιμελητές εκδόσεων, μεταφορικοί φορείς και οδηγοί, νομικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι ανάπτυξης κλπ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας, ενώ οι εξωτερικοί συνεργάτες λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και κατ’ εντολή μας, δεσμευόμενα με σύμβαση πλαίσιο υπεύθυνου – εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των αρχών επεξεργασίας και με αυστηρή δέσμευση σχετικά με την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων
 • Όταν απαιτείται για την είσπραξη και εξόφληση των οφειλών που έχουν προκύψει από την παροχή των υπηρεσιών, καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
 • Όταν χρειάζεται με σκοπό την ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση των υπηρεσιών του και του συνολικότερου επιπέδου των υπηρεσιών του, σε συνέχεια θετικής συγκατάθεσης εκ μέρους σας
 • Όταν μας το υποδείξετε προκειμένου για την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των γονέων/κηδεμόνων, σε συνέχεια θετικής συγκατάθεσης εκ μέρους σας.

Διαχείριση Βιογραφικών

Το ΜΙΚΡΟΔΡΟΜΙΟ δύναται να συλλέξει και να επεξεργαστεί με σκοπό τη μελλοντική απασχόληση τους ακόλουθους τύπους δεδομένων μέσω των βιογραφικών:

όνομα, διευθύνσεις e-mail, διευθύνσεις κατοικίας και εργασίας, τηλεφωνικούς αριθμούς, πτυχία, ιστορικό απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων των τίτλων εργασίας και των εταιρικών επωνυμιών, λοιπά στοιχεία βιογραφικού που το ίδιο το υποκείμενο αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα.

Δεν επιδιώκουμε τη συλλογή προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτουν φυλετική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή την ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων ή γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Το ΜΙΚΡΟΔΡΟΜΙΟ υποχρεούται να τηρεί έγγραφα ή/και ηλεκτρονικά αρχεία για το χρονικό διάστημα που προβλέπει η εθνική νομοθεσία. Αναλυτικότερα,

 • Δεδομένα που αφορούν φορολογικές και λοιπές νομικές υποχρεώσεις, θα τηρούνται για όσο χρόνο προβλέπει κάθε φορά η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
 • Δεδομένα που αφορούν τη μεταξύ μας σχέση, συνεργασία και τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στις δραστηριότητές μας, διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο κάθε φορά για το σκοπό απόδειξής της σε περίπτωση έγερσης νομικών αξιώσεων και μέχρι της παραγραφής τους
 • Δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας σας μπορεί να διατηρούνται για διάστημα έως και τριών ετών από τη λήξη της σχέσης μας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε μαζί σας για πιθανές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του κέντρου
 • Δεδομένα που εξυπηρετούν εμπορική προώθηση υπηρεσιών ή/και την παροχή προνομίων, διατηρούνται για χρονικό διάστημα τριών ετών μετά από την ολοκλήρωση της ενέργειας
 • Δεδομένα που έχουμε συλλέξει και επεξεργαζόμαστε με τη θετική συγκατάθεσή σας, όπως ενδεικτικά φωτογραφίες και βίντεο, διατηρούνται για χρονικό διάστημα τριών ετών, εκτός αν ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας
 • Λοιπά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε βάσει της θετικής συγκατάθεσής σας, διατηρούνται για χρονικό διάστημα τριών ετών, εκτός αν ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας
 • Βιογραφικά σημειώματα διατηρούνται μέχρι τρία έτη.

Δικαιώματα των υποκειμένων επί των προσωπικών τους δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομικού πλαισίου, τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών προσωπικών δεδομένων
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία
 • Δικαίωμα εναντίωσης – αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία
 • Δικαίωμα φορητότητας
 • Δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση (χωρίς αναδρομική ισχύ).

Τα δικαιώματα του υποκειμένου, όπως περιγράφονται παραπάνω, μπορεί να μην είναι εφικτό να ικανοποιηθούν, λόγω υποχρέωσης εφαρμογής νόμου.

Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα Ασφαλείας

Το ΜΙΚΡΟΔΡΟΜΙΟ έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή της νομοθεσίας και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης, έχει αναπτύξει κουλτούρα προστασίας και ασφάλειας δεδομένων για το σύνολο του προσωπικού του και των συνεργατών του. Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας, ενώ τα λαμβανόμενα κάθε φορά μέτρα υπόκεινται σε αξιολόγηση έτσι ώστε να διατηρείται πάντοτε το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Επιπρόσθετα, έχει επιλέξει προσεκτικά και δεσμεύει με σύμβαση πλαίσιο, όλους τους συνεργάτες που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα.

Διαχείριση Cookies

Η ιστοσελίδα μας (www.microdromio.gr) χρησιμοποιεί cookies. Υπάρχουν οι εξής κατηγορίες cookies:  

 • Τα απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας
  Τα cookies αυτά είναι αναγκαία για να μπορεί ο διαδικτυακός τόπος να λειτουργεί σωστά.
 • Επιδόσεων
  Τα cookies αυτά βοηθάνε στη μέτρηση των επισκέψεων και της κυκλοφορίας του διαδικτυακού τόπου με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής του. Μέσω αυτών μπορούμε να μαθαίνουμε ποια είναι η κίνηση των επισκεπτών /χρηστών στην ιστοσελίδα καθώς και ποια στοιχεία της ιστοσελίδας είναι οι πιο δημοφιλή. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies είναι όλες ανώνυμες. Αν απαγορεύσετε τη χρήση αυτών των cookies τότε δεν θα μπορούμε να γνωρίζουμε ότι έχετε επισκεφτεί τον διαδικτυακό μας τόπο και σαν αποτέλεσμα δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την απόδοσή της.
 • Λειτουργικότητας
  Τα cookies αυτά δίνουν τη δυνατότητα στον διαδικτυακό μας τόπο να σας προσφέρει εξατομίκευση και βελτιωμένη λειτουργικότητα. Ορίζονται είτε από εμάς είτε από τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οποίων έχουν προστεθεί στην ιστοσελίδα. Αν απαγορευτεί η χρήση αυτών των cookies τότε ένα μέρος των υπηρεσιών αυτών ή και όλες μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.
 • Στόχευσης / Διαφήμισης
  Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις πληροφορίες που λάβαμε μέσω των cookies και μέσω της ανάλυσης της συμπεριφοράς χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου από τους επισκέπτες / χρήστες αυτών, για να σας εμφανίσουμε συγκεκριμένες διαφημίσεις για ορισμένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

Η χρήση των cookies επιτρέπεται μόνο μετά την σχετική ενημέρωση και συγκατάθεση του χρήστη με χρήση κατάλληλων μηχανισμών (αναδυόμενο παράθυρο ή ενημερωτικό πλαίσιο), ενώ σε κάθε περίπτωση, κάθε χρήστης της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ευκολία με τον οποίο τη δήλωσε.

Δικαίωμα καταγγελίας

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα ή αν επιθυμείτε να υποβάλλετε καταγγελία αν θεωρείτε ότι τυχόν παραβιάζονται τα δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Αθήνα, τκ 115 23

Τηλ.: +30 2106475600,

Εmail : contact@dpa.gr Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.